คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

230฿

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วิชาการบัญชี

ส่วนที่ 1        แม่บทการบัญชี

 

ส่วนที่ 2        รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

เรื่องที่ 1 งบกำไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว

 

ส่วนที่ 3 สินทรัพย์

เรื่องที่ 1 เงินสด

เรื่องที่ 2 ลูกหนี้

เรื่องที่ 3 สินค้าคงเหลือ

เรื่องที่ 4 เงินลงทุน

เรื่องที่ 5 สินทรัพย์ถาวร

เรื่องที่ 6 ค่าเสื่อมราคา

 

ส่วนที่ 4         หนี้สิน

เรื่องที่ 1 หนี้สินหมุนเวียน

เรื่องที่ 2 หนี้สินระยะยาว

 

ส่วนที่ 5         ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

เรื่องที่ 1 บัญชีห้างหุ้นส่วน

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน

เรื่องที่ 3 การเลิกห้างหุ้นส่วน

 

ส่วนที่ 6          การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า

เรื่องที่ 1 ต้นทุนงานสั่งทำ

เรื่องที่ 2 ตุ้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

เรื่องที่ 3 ต้นทุนช่วง

 

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
วิชาการสอบบัญชี

-หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

-วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

-การควบคุมภายใน

-การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

-การจัดทำกระดาษทำการ

-แนวการตรวจสอบ

-การสอบทานงบการเงินและกระดาษทำการสอบบัญชีภาษีอากร

-จรรยาบรรณของผู้สอบบัณชี

-แนวข้อสอบชุดที่ 1

-แนวข้อสอบชุดที่ 2

-แนวข้อสอบชุดที่ 3

-แนวข้อสอบชุดที่ 4
ราคา 230 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

Scroll to Top