CA-193 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทุกตำแหน่งข้อสอบ สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด

250฿

CA-193 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทุกตำแหน่งข้อสอบ สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– อำนาจหน้าที่
– ภารกิจหลัก
– วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/วัฒนธรรม/ค่านิยม
– ส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
– คุ้มครองพยานในคดีอาญาพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพ.ศ. 2546
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– สรุปพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
– สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในยคดีอาญาพ.ศ. 2546
– สรุประเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ.2448
– ประวัติความเป็นมากองส่งเสริมระงับข้อพิพาท
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทในชุมชน
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 2552
– แนวข้อสอบกองทุนยุติธรรม ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทันยุติธรรม พ.ศ. 2553

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top