รวมข้อสอบ 1000 ข้อ พนง.คุ้มครองสิทธิฯ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 58

200฿

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ พนง.คุ้มครองสิทธิฯ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 58

สารบัญ
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องรับสมัคร
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงยุติธรรม
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
– ความรู้เกี่ยวกับ กรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทในชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่าย และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550
– การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
– ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top