SP-200 สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ข. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯ

250฿

SP-200 สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ข. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯ

สารบัญ
– ประวัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– คำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคอาเซียน
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top