SP-199 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

200฿

SP-199 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกรมคุมประพฤติ
– ประวัติกรมคุมประพฤติ
– แผนภูมิ การแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ
– พ.ร.บ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
– ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56-58 และมาตรา 74-76 และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
– ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545
– การพิพากษาคดีอาญา
– การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
– กฎกระทรวง(พ.ศ. 2543) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
– พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
– กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
– ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
– อาชญากรรม
– สำนักและแนวคิดทางอาชญาวิทยา
– สำนักอาชญาวิทยาสังคม (สมัยใหม่)
– สาเหตุของอาชญากรรม
– ทัณฑ์วิทยา
– โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
– วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ วิสัยทัศน์ บทบาทและหน้าที่
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ งานสืบเสาะ และพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานบริหารสังคม

 

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

Scroll to Top