รวมความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

190฿

รวมความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

สารบัญ

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หมวดที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

หมวดที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา

หมวดที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

หมวดที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

หมวดที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

หมวดที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับงานสงเคราะห์หลังปล่อย

หมวดที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ

ภาคผนวก ก.

กฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ

ภาคผนวก ข.

กฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

ภาคผนวก ค.

กฎหมายเกี่ยวกับงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ภาคผนวก ง.

กฎหมายอื่นๆ

ราคา 190 บาท

จัดทำโดย สวัสดิการกรมคุมประพฤติ

Scroll to Top