GB-182 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

280฿

GB-182 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556
– ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
– แผนยุทธศาสตร์ กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559-2562
– พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
– กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
– หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ
– มาตรการลงโทษระดับกลางกับงานราชทัณฑ์
– พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
– ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
– อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.)
– ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
– ควาหมายของงานสังคมสงเคราะห์ในภาพรวม
– ความรู้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศไทย
– แนวข้อสอบเข้ารับราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
– แนวข้อสอบเข้ากรมคุมประพฤติ

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

 

Scroll to Top