SP-197 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

250฿

SP-197 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
– ประวัติกรมควบคุมโรค
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
– การวางแผน
– การวางแผนยุทธศาสตร์
– การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน
– การวางแผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
– การวิเคราะห์กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
– การวางแผนยุทธศาสตร์
– ระบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลงบประมาณ
– หลักการติดตามโครงการ
– หลักการประเมินผลโครงการ
– การวางแผน / โครงการและติดตามประเมินผล
– ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
– กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ (พ.ศ. 2555-2559
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADMEY

Scroll to Top