SP-196 สรุป+แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ล่าสุด

250฿

SP-196 สรุป+แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ล่าสุด

สารบัญ
• ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
• แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2555-2558
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ค่านิยม
– เป้าประสงค์ขององค์กร
– ประเด็นยุทธศาสตร์
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
• ตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
• ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• การกระทำของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปัญหาทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
• ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
• มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบ แบบอัตนัย-ปรนัย

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top