SP-195 สรุป+แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิป.ตรี

250฿

SP-195 สรุป+แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิป.ตรี

สารบัญ
– ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2545
– สรุปสาระสำคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
– วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
– การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาศและอุปสรรคขององค์กร (SWOT)
– การวางแผน
– การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
– การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
– การเขียนแผนงาน / โครงการ
– แผนโครงการ
– ความรู้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– การจัดทำแผน/โครงการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ นโยบายและแผน การติดตาม ประเมินผล
– แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการวางแผน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน-แผนงาน-การวางแผน-การบริหาร
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top