SP-194 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรมการแพทย์

250฿

SP-194 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรมการแพทย์

สารบัญ
– ประวัติกรมการแพทย์
– วิสัยทัศน์
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– การวิเคราะห์นโยบายและแผนและนโยบายสาธารณะ
– ปัจจัยและองค์ประกอบของนโยบาย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
– การจัดการงานบุคคล
– การบริหารแผนงาน/โครงการ
– การวางแผนยุทธศาสตร์
– กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
– ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรรข้าราชการพลเรือน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top