กรมการบินพลเรือน นิติกร

230฿

กรมการบินพลเรือน นิติกร

สารบัญ

* ความรู้ทางด้านกฏหมาย
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรม
และสัญญา
– ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พศ.2497 และฉบับที่แก้ไข

* ความรุ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
(การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาาาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

* แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 3

* แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา

* แนวข้อสอบกฏหมายอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเดินอากาศ พศ.2497 และฉบับที่แก้ไข

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

Scroll to Top