SP-191 ก.ค.ศ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) วุฒิ ป.ตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด

250฿

ก.ค.ศ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) วุฒิ ป.ตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติสำนักงาน ก.ค.ศ.
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ยุทธศาสตร์ สถานที่ติดต่อ
– การวางแผน
– การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
– การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ การอ่านและแปลสรุป
– แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
– เฉลยแนวคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top