รวมข้อสอบ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุดปี 57

175฿

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุดปี 57

สารบัญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครสอบ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ประจำปี 2557
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 7 ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 

ราคา 175 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top