BC-8034 คู่มือ+ข้อสอบ วิชาการสอบบัญชี TAXAUDITOR ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

266฿

คำอธิบาย

BC-8034 คู่มือ+ข้อสอบ วิชาการสอบบัญชี TAXAUDITOR ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

สารบัญ
• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
• พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 98/2544
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 99/2544
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 146/2548
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 147/2548
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 293/2550
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
• คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 194/2555
• การจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
• แม่บทกฎหมายมาตรฐานการสอบบัญชี
• การจัดทำแนวการสอบบัญชี (Audit Program)
• หลักฐานการสอบบัญชี
• การควบคุมภายใน
• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• การจัดทำกระดาษทำการ
• ข้อสอบเก่า TA ล่าสุดทั้งข้อสอบอัตนัย ชุดที่ 1 – 2
• แนวข้อสอบปรนัย

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER