ฺBC-7332 คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

260฿

ฺBC-7332  คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*
งานสารบรรณ                                                                                                                

            –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                          – เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ                                                                              


*
ความเป็นมาของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่   


*
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                        

            – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                       


*
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ                                                                 

            –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                           

            –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           


*
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
           – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           

           –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        

           – แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ            

Scroll to Top