CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การบัญชี 1

1,890฿

CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การบัญชี 1

สารบัญ

เรื่องที่ 1 แม่บทการบัญชี

เรื่องที่ 2 เงินสด

เรื่องที่ 3 เงินลงทุนในตราสารหนี้

เรื่องที่ 4 ลูกหนี้

เรื่องที่ 5 ตั๋วเงินรับ

เรื่องที่ 6 สินค้าคงเหลือ

เรื่องที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เรื่องที่ 8 ต้นทุนการกู้ยืม

เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เรื่องที่ 10 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เรื่องที่ 11 ดารรวมธุรกิจ

เรื่องที่ 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อมและงบการเงินรวม

เรื่องที่ 13 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

เรื่องที่ 14 รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

ราคา 1,890 บาท

จัดทำโดย TAX BUSINESS ACCOUNTING

 

Scroll to Top