CA-189 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคาร (ธ.ก.ส) (ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ)

250฿

คำอธิบาย

CA-189 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคาร (ธ.ก.ส) (ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ)  

สารบัญ

 

ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)

– ความสามารถทางด้านความคิด คำนวณ (ด้านตัวเลข)

– การวงิเคราะห์ข้อมูล

– ความสามารถทางด้านเหตุผล ฯลฯ

 

ตอนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ

– แนวข้อสอบของรูปภาพเกี่ยวกับด้านมิติสัมพันธ์

– แนวข้อสอบของรูปภาพเกี่ยวกับความสามารถด้านการรับรู้

– แนวข้อสอบของรูปภาพเกี่ยวกับด้านความจำ ฯลฯ

 

ตอนที่ 3 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคม

– ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น ฯลฯ