คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ)

250฿

คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ)  

สารบัญ

– เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

– เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

– เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย

– เก็งข้อสอบอุปมา-อุปไมย

– เก็งข้อสอบเงื่อนไขภาษา

– เก็งข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

– เก็งข้อสอบการเรียงประโยค

– สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

– สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ

Scroll to Top