สอบครั้งเดียวผ่าน แนวข้อสอบ 800 ข้อ ปฏิบัติงานด้านการเงิน ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปี 58

220฿

คำอธิบาย

สอบครั้งเดียวผ่าน แนวข้อสอบ 800 ข้อ ปฏิบัติงานด้านการเงิน ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปี 58

สารบัญ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 ความสามารถการคิดวิเคราะห์เหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษา

2. ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

3. รูปภาพและมิตินสัมพันธ์

4. วิชาความแม่นยำ

5. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
5.3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
5.4 ทิศทางนโยบายสำคัญ วัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
5.6 ประกาศ ธ.ก.ส. เรื่องประมวลจริยธรรม ธ.ก.ส.

6. ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
6.1 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
6.2 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
6.3 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
6.4 ข้อสอบความรู้การพัฒนาชนบท และชุมชน
6.5 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตลาด
6.6 ข้อสอบหลักการบริหารงานเบื้องต้น
6.7 ข้อสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธ.ก.ส.
6.8 ข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
6.9 ข้อสอบวิชาการเงิน
6.10 ข้อสอบเกี่ยวกับการธนาคาร
6.11 ข้อสอบเกี่ยวกับรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
6.12 ข้อสอบเกี่ยวกับเงินสด
6.13 ข้อสอบเกี่ยวกับเงินฝาก
 

จัดทำโดย…กลุ่มข้าราชการ