รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิชาการสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุดปี 59

220฿

รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิชาการสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุดปี 59

 

สารบัญ

– ประกาศสำนักงานปลัดฯเรื่องสสมัครสอบฯ
– รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2559
วิชาที่ 1 พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 อนามัยชุมชน
ส่วนที่ 2 ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนที่ 4 ประชากรศาสตร์
วิชาที่ 2 วิช่ชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ส่วนที่ 5 การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
ส่วนที่ 6 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
ส่วนที่ 7 บริหารงานสาธารณสุข
ส่วนที่ 8 อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 9 อาชีวอนามัย
ส่วนที่ 10 กฎหมายสาธาณสุข
ส่วนที่ 11 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนที่ 12 การส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ 13 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
เฉลยข้อสอบ 900 ข้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำปี 2559

 
จัดทำโดย…กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top