BC-8030 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-8030 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

– พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

– ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมไทย

– ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย

– ความรู้เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย

– ความรู้เกี่ยวการนวดไทย

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เจาะข้อสอบเวชกรรมไทย

– เจาะข้อสอบเภสัชกรรมไทย ชุดที่ 1 ฯลฯ