สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 600 ข้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2560

130฿

สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 600 ข้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2560

สารบัญ
1. วิชาความสามารถทั่วไป
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

 

ราคา 130 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

 

Scroll to Top