สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

240฿

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สารบัญ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* การบริหารงานบุคคล

* แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

* กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคสารสนเทศ

* กระประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)

* เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร

* พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ

* พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 2

* พระราชกฤษฏีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบ

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

Scroll to Top