E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 2560

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 2560

จำนวนหน้า 303 หน้า

ส่วนที่ 1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ
วิธีบวก
วิธีลบ
วิธีคูณ
วิธียกกำลัง
วิธีหาร
เงื่อนไขภาษา
อุปมาอุปไมย
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม
ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่
ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน
ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่
ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม
เงื่อนไขสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์ทั่วไป
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
การหาอัตราส่วนและร้อยละ
ดอกเบี้ย
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา
การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน
การแก้สมการ
ค่าเฉลี่ย
การหา ครน. และหรม.
ความสามารถทางด้านเหตุผล
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต
ตาราง กราฟและแผนภูมิ
แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง

ส่วนที่ 2 ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
การใช้คำ
การใช้คำราชาศัพท์
การสรุปใจความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
การเขียนสะกดการันต์
ประโยค
ลักษณะภาษา
การใช้ภาษา
คำเป็นคำตาย
คำเชื่อม
การสะกดคำ
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
การเรียงประโยค
บทความสั้น
บทความยาว

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและข่าวปัจจุบัน
ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและข่าว

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
GRAMMAR AND VOCABULARY
VOCABULARY
Reading Comprehension

Scroll to Top