GB-150 เนื้อหา + ข้อสอบ นายช่างโยธา ระดับ 2 วุฒิ ปวส. ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

GB-150 เนื้อหา + ข้อสอบ นายช่างโยธา ระดับ 2 วุฒิ ปวส. ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552
ความรู้การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552
ความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการควบคุมอาคาร
มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร
มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร
บทกำหนดโทษและขั้นตอนการดำเนินคดีอาคารที่กระทำความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ความรู้เชิงวิศวกรรม
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
การสำรวจและออกแบบ
การขออนุญาตการขุดดินและถมดิน
แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติการ
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่
ข้อสอบวิชาทฤษฎีช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างโยธาและก่อสร้าง
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง
Scroll to Top