GB-149 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการคลัง ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

GB-149 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการคลัง ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการคลัง
ประเภทของงบประมาณ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการได้มาซึ่งรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
บทบาทและหน้าที่ของประชาชนด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
การจัดทำบัญชีพัสดุ
การตรวจสอบภายใน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543
สรุประเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
เฉลยคำตอบ

 

จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง
Scroll to Top