คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ ระดับ 1-2-3

300฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ ระดับ 1-2-3

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
4. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
5. ความรู้เกี่ยวกับบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
7. ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
8. ข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9. ข้อสอบเทศบาล
10. ข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล
11. ข้อสอบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
12. ข้อสอบงานสารบรรณ
จัดทำโดย… อ.เป้ ชลสิทธิ์