คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ ระดับ 1-2-3

300฿

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ ระดับ 1-2-3

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
4. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
5. ความรู้เกี่ยวกับบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
7. ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
8. ข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9. ข้อสอบเทศบาล
10. ข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล
11. ข้อสอบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
12. ข้อสอบงานสารบรรณ
จัดทำโดย… อ.เป้ ชลสิทธิ์
Scroll to Top