คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น)

270฿

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น)

สารบัญ

ภาควิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
 1.เลขยกกำลัง
 2.เศษส่วน
 3.ทศนิยม
 4.อัตราส่วน
 5.สัดส่วน
 6.สถิติเบื้องต้น
 7.การหาผลบวกและผลต่างของตัวเลข
 8.หารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
       ฯลฯ
ภาควิชาภาษาไทย
 1.สำนวนและราชาศัพท์
   1.1สำนวน
   1.2.ราชาศัพท์
 2.หลักการพิจารณาประโยคที่เรียบเรียงหรือใช้คำรัดกุมหรือถูกต้องตามภาษา
           ฯลฯ
 3.การอ่านคำ
 4.บทความยาว
 5.เรียงประโยค
 6.บทความสั้น
 7.เติมคำ
 8.ข้อบกพร่องภาษา
 9.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย-พร้อมเฉลย
ภาควิชาความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
 1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯ
 2.พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฯ
 3.พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ
 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฯ
 5.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ
 6.พ.ร.บ.เทศบาล ฯ
 7.พ.ร.บ.องค์การส่วนจังหวัด ฯ
 8.เสริมแนวข้อสอบสำหรับข้อสอบสำหรับวิชากฏหมายที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
 9.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ASEAN , AEC
จัดทำโดย… สมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล และทีมงาน
Scroll to Top