CP-135 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น 56

250฿

CP-135 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น 56

สารบัญ
ความรู้พื้นฐานการพัฒนาชุมชน
ความหมายของการพัฒนาชุมชน
ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หลักการของระบบมาตราฐานงานชุมชน
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 4
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 5
สรุปภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคมการเมืองเศรษฐกิจ
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ Campus Academy

 

Scroll to Top