SP-150 คู่มือเตรียมสอบ อปท.บุคลากร ระดับ 3 ภาค ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เล่ม 2

250฿

SP-150 คู่มือเตรียมสอบ อปท.บุคลากร ระดับ 3 ภาค ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เล่ม 2
สารบัญ
การบริหารงานบุคคล
แนวคิดในการบริหารงานบุคคล
หน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
หลักการของการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมยึดหลักสำคัญ 4 ประการ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ในปัจจุบัน
กระบวนการบริหารงานบุคคล (THE PERSONNEL MANAGEMNT PROCESS)
การวิเคราะห์งาน (JOB ANALYSIS)
ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน
การพรรณนาลักษณะงานหรืการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
การประเมินงาน (JOB EVALUATION)
ความหมายของการวางแผนกำลังคน
การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
การคัดเลือกบุคคล
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม
ประโยชน์ของการฝึกอบรม
ความสำคัญของการพัฒนาบุคคล
การพัฒนาความสามารถในทางมนุษย์สัมพันธ์หรือการเข้ากับคนและการพัฒนาองค์การ
ความหมายของการจูงใจ
ลักษณะที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพของขวัญ
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
แนวข้อสอบบุคลากร การบริหารงานบุคคล/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล/บุคลากร
แนวข้อสอบวิชาการบริหารงานบุคคล
ข้อสอบชุดที่ 1 การบริหารงานบุคคล/บุคลากร
ข้อสอบชุดที่ 2 การบริหารบุคคลมุ่งเน้นสิ่งใดมากที่สุด
ข้อสอบชุดที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อสอบชุดที่ 4 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์
ข้อสอบชุดที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล (บุคลากร)
ข้ออสบชุดที่ 6 การสัมภาษณ์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/หลักภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบ/ตัวอย่างแนวข้อสอบภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ/ตัวอย่างแนวข้อสอบภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ

จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
Scroll to Top