GB-143 คู่มือเตรียมสอบ นักผังเมือง ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)

250฿

GB-143 คู่มือเตรียมสอบ นักผังเมือง ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GB) 

สารบัญ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
มาตรฐานการวางผังเมือง
การกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
แนวทางการวางผังเมือง
การดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การผังเมืองของประเทศไทย : ปัญหาและการแก้ไข
ประวัติความเป็นมาของผังเมืองของประเทศไทย
แนวความคิดในการจัดทำแผนงาน/โครงพัฒนาตามผังเมือง
องค์ประกอบของแผนที่
แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักผังเมือง
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง
Scroll to Top