คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

250฿

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสัมคมศาสตร์
-ความหมายของการวิจัย
-วัตถุประสงค์ของการวิจัย
-ประโยชน์ของการวิจัย
-ประเภทของการวิจัยล
-การวิจัยทางสังคมศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การจำแนกข้อมูล
-มาตรวัดระดับของข้อมูล
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
-เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูล
-การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์นโยบายและนโยบายสาธารณะ
-ความหมายของนโยบายสาธารณะ
-ความสำคัญของนโยบายสาธารณะ
-ประเภทของนโยบายสาธารณะ
-กรอบแนวคิดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
-การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
-บทบาทของนักวิชาชีพต่อเรื่องของนโยบาย
การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
-ความหมายของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
-เหตุผลที่ทำให้ขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติถูกละเลย
-องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
-ขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
-ความสำเร็จเเละความล้มเหลวในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
-ปัญหาในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
-ความหมายและการบริหารและการจัดการ
-จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการ
-การจัดการงานบุคคล
-การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
-ลำดับขั้นการบริหารจัดการ
-วิวัฒนาการของการบริหาร
ภาวะผู้นำ/หลักภาวะผู้นำ
-ความหมายภาวะผู้นำและผู้นำ
-บทบาทของผู้นำ
-ลักษณะการจัดการและการเป็นผู้นำ
-คุณสมบัติของการเป็นผู้นำ
-การวัดประสิทธิภาพของผู้นำ
-ทฤษฎีผู้นำเชิงพฤติกรรมศาสตร์
-ความหมายของแรงจูงใจ
-บทบาทของผู้นำและทีมงาน
การบริหารแผนงาน/โครงการ
-ความหมาย
-แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
-ความสำคัญของการบริหารโครงการ
-องค์ประกอบของการบริหารโครงการ
-ประโยชน์ของการบริหารโครงการ
-กระบวนการวางแผน
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2548

 

จัดทำโดย… อ.ธนิต สุวรรณเมนะ
Scroll to Top