GB-140 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการวัฒนะธรรม ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

GB-140 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการวัฒนะธรรม ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัญหาสังคมไทยและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม/การส่งเสริมวัฒนธรรม
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
ประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
ลักษณะร่วมทางสังคม-วัฒนธรรมไทย
การดำเนินงานชีวิตตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศณษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง