CP-130 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาค ก. กรมการปกครองท้องถิ่น (CA)

250฿

SP-144 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาค ก. กรมการปกครองท้องถิ่น (CA)

สารบัญ

• ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบ อนุกรม
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
– แนวข้อสอบ อุปมา – อุปไมย
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ สรุปความ

• ตอนที่ 2 วิชา ภาษาไทย
– แนวข้อสอบ การใช้คำได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
– แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
– แนวข้อสอบ ราชาศัพท์
– แนวข้อสอบจริง ภาค ก. (ท้องถิ่น)ปีล่าสุด

• ตอนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี
– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 

จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

 

Scroll to Top