SP-143 สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SP)

250฿

SP-143 สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SP)

สารบัญ

– ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
– ความรู้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– อาเซียน : ASEAN
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
– เทศบาล
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
– การจัดทำแผนปฏิบัติการ
– หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– เฉลยคำตอบ

จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 

Scroll to Top