GB-139 คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร ระดับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื้อหา+ข้อสอบ เล่ม 1 (ล่าสุด) (ภาค ข.) ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

250฿

GB-139 คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร ระดับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื้อหา+ข้อสอบ เล่ม 1 (ล่าสุด) (ภาค ข.) ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและขอบเขตของการบริหารงาน

บทที่ 2 การวางแผนกำลังคน

บทที่ 3 การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงาน

บทที่ 4 การจำแนกตำแหน่ง

บทที่ 5 การพัฒนาบุคคล

บทที่ 6 จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล

บทที่ 7 การวัดและการประเมินผลบุคคล

บทที่ 8 รางวัลและการปรับเปลี่ยนขั้นตำแหน่ง

บทที่ 9 การร้องทุกข์และวินัย บทที่ 10 การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน ฯลฯ

 

Scroll to Top