GB-138 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิปริญญาตรี (สรุป+ข้อสอบ) ล่าสุด

250฿

GB-138 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิปริญญาตรี (สรุป+ข้อสอบ) ล่าสุด  

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

– ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

– สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม – แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

– ความรู้เกี่ยวกับระบบการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับ ดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน

– การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ

– ดินเค็มและการปรับปรุงแก้ไข

– หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังพทลายของดิน ฟื้นฟูดินและรักษาสภาพแวดล้อม

– เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง

– มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ฯลฯ

 

Scroll to Top