GB-127 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิ ปวช. (สรุป+ข้อสอบ) ล่าสุด

250฿

GB-127 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิ ปวช. (สรุป+ข้อสอบ) ล่าสุด  

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

– การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์

– การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ

– ลักษณะของหนังสือราชการชนิดต่างๆ

– การเขียนรายงานการประชุม

– ถาม-ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

-งานสารบรรณ

– การเขียนหนังสือราชการ

– การวางรูปแบบหนังสือราชการ ฯลฯ

Scroll to Top