คู่มือ-ข้อสอบ ภาค ก. 1-2-3 และสูงกว่า (ท้องถิ่น)

250฿

คู่มือ-ข้อสอบ ภาค ก. 1-2-3 และสูงกว่า (ท้องถิ่น)  

ภาคที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตสาสตร์เเละวิเคราะห์เหตุผล

– คณิตสาสตร์ทั่วไป

– โจทย์ปัญหาเรขาคณิต

– เลขอนุกรม ฯลฯ ภาษาไทย

– ความเข้าใจภาษา

– การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

– การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ ฯ

ภาคที่ 2 วิชาความรู้พื้นบานในการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นเเละเเนวข้อสอบ

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ. 2534

– พระราชบัญญัติกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด พ.ส.2540 ฯลฯ

Scroll to Top