BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

260฿

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

ประกอบด้วย


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง            

          –  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                              

          –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557           

          –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                       

          –  แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 


*
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                         

          –  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                          


*
การวิเคราะห์                                                                                            


*
การวางแผน                                                                                               


*
การประสานงาน                                                                                        


*
การจัดการองค์การ                                                                                     

          –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน                                            

          –แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ                                                    

          –แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์                                                              

          –แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป     

 

Scroll to Top