E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 (ความสามารถทั่วไป)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 (ความสามารถทั่วไป)

จำนวน 459 หน้า

ส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป
1) ความสามารถทางด้านตัวเลข
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ
เงื่อนไขทางภาษา
อุปมาอุปไมย
เงื่อนไขสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์ทั่วไป
การหาอัตราส่วนและร้อยละ
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน
การหาความเข้มข้นและอัตราส่วนผสม
การแก้สมการ
การคำนวณเกี่ยวกับอายุ
ค่าเฉลี่ย
การหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

2) ความสามารถทางด้านเหตุผล
ความสามารถทางด้านเหตุผล
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต (Operate)
ตาราง กราฟ และแผนภูมิ

3) ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
การใช้คำ
หลักในการใช้คำ
การใช้คำราชาศัพท์
การสรุปใจความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ประโยค
ลักษณะภาษา
การใช้ภาษา
คำเป็นคำตาย
คำเชื่อม
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
การเรียงประโยค
บทความสั้น
บทความยาว

ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
1)แนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

2) แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต
แนวข้อสอบ ตาราง กราฟ และแผนภูมิ
แนวข้อสอบ การอ่านข้อมูลจากตาราง

3) แนวข้อสอบภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ
แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ

Scroll to Top