E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

จำนวน 410 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ประวัติกรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค่านิยมร่วม
เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างกรมบังคับคดี
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
การบังคับคดีแพ่ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประเภทของการบังคับคดี
การยึดทรัพย์
การอายัดทรัพย์
การบังคับคดีในการฟ้องขับไล่รื้อถอน
การจำหน่ายทรัพย์
การบังคับคดีล้มละลาย
กระบวนการล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการ
เงื่อนไขการฟื้นฟูกิจการ
การวางทรัพย์
เหตุของการวางทรัพย์
ทรัพย์ที่วางได้
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง
แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง
แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล่-รื้อถอน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ส่วนที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

Scroll to Top