คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 (ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป)

190฿

คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 (ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์ – ตัวอย่างข้อสอบวิเคราะห์คณิตศาสตร์ทั่วไป

– เฉลยตัวอย่างข้อสอบวิเคราะห์คณิตศาสตร์ทั่วไป

– ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ภาษาไทย

– ลักษณะภาษาไทย – ชนิดของคำในภาษาไทย

– พยางค์ในภาษาไทย ฯลฯ ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

– ส่วนที่ 1 Structure : โครงสร้างภาษา

– ส่วนที่ 2 Vocabulary : คำศัพท์

– ส่วนที่ 3 : ข้อสอบ Structure,Vocabulary, และ Reading Comprehension

– ส่วนที่ 4 Conversation

Scroll to Top