BL-125 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย

229฿

BL-125 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย

สารบัญ

การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา
การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญษณ์
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของตัวเลข (อนุกรม)
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของคำ (อุปมา – อุปมัย)
การวิเคราะห์ เหตุผลและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ ข้อมูล
การวิเคราะห์ เหตุผล ความเพียงพอ ของข้อมูลในการตอบคำถาม
การวิเคราะห์ ตีความจากกราฟ ตารางหรือแผนภูมิ
การวิเคราะห์ ตีความจากบทความหรือสรุปความเชิงตรรกะ
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม
ภาคผนวก : ตัวอย่างข้อสอบ

 

ราคา 229 บาท
จัดทำโดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

Scroll to Top