,

คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้น

175฿

คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้น

สารบัญ
ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์
– ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
– อนุกรม
– สดมภ์
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– เงื่อนไขภาษา
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
– หลักภาษา
– ความสำคัญของภาษา
– อิทธิพลของภาษาไทย
– เสียงในภาษา
– อังษรควบ – อักษรนำ
– มาตราตัวสะกด
– คำเป็น – คำตาย
– คำครุ – คำลหุ
– คำอุปมา – อุปไมย
– คำคล้องจอง
– คำพ้องรูปและพ้องเสียง
– การใช้คำบุพบท
– เสียงวรรณยุกต์
– การผันวรรณยุกต์
– พยางค์
– ชนิดของคำ
– การสร้างคำในภาษาไทย
– คำซ้อน
– คำซ้ำ
– คำสมาส
– คำสนธิ
– วลีและประโยค
– การนำภาษาไปใช้
– การเขียนคำลักษณะพิเศษ
– หลักการอ่านภาษาไทย
– คำราชาศัพท์
– การใช้คำ
– สุภาษิต สำนวน คำพังเพย และคำคม
– ระดับของภาษา
– การเรียงลำดับข้อความ
– โวหารเขียนประเภทต่างๆ
– การเขียนย่อความ
– การเขียนเรียงความ
– การเขียนจดหมาย
– การเขียนบันทึก
– การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
– เหตุผลกับภาษา
– การแสดงทรรศนะแบบต่างๆ
– การโน้มน้าวใจ
– การโต้แย้ง
– การอ่านจับใจความ
– อุปมาอุปไมย (Analogy/Analysis)
– ข้อสอบภาษาไทย
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
– Structure : โครงสร้างภาษา
– Vocabulary : คำศัพท์
– Structure, Vocabulary and Reading Comprehension

– Conversation

 

ราคา 175 บาท
จัดทำโดย OPINION

Scroll to Top