SP-128 ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

200฿

ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

สารบัญ
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับวงการศึกษา
– นโยบายรัฐบาล
– นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– นโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบความรอบรู้ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบความรอบรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ

 

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top