สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์

200฿

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์

สารบัญ
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง 1
– กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
– เทคโนโลยี
– การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง 2
– โครงงานวิทยาศาสตร์
– หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์
– จุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
– ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
– การเลือกหัวข้อโครงงาน
– การวางแผนและการทำโครงงาน
– การนำเสนอโครงงาน
– ประโยชน์ของโครงงานเพื่อการพัฒนาคุณชีวิต
– สรุปท้ายบท
สรุปวิทยาศาสตร์
บทที่ 1
– กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ถาม-ตอบ : สรุปทบทวนเนื้อหา
– สรุปทบทวนเนื้อหา
– แนวข้อสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 2
– สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม
– ถาม-ตอบ : สรุปทบทวนเนื้อหา
– สรุปทบทวนเนื้อหา

 

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top