BC-7295 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ปี 2560

270฿

BC-7295  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    อำนาจหน้าที่   

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)(สรุปย่อ)                                   


*
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                


*
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     


*
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12               


*
บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                 


*
การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ           


*
ความรู้ในการวิเคราะห์                                                                                               


*
การวางแผนงาน                                                                                                   


*
โครงการ                                                                                                              


*
งบประมาณ                                                                                                          


*
การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ                                                         

          –  แนวข้อสอบค่านิยม บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน                      

          –  แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                  

          –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                    

          –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน        

Scroll to Top