SP-03 คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตร

SP-03 คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตร

สารบัญ

สารบัญ
– ความรู้ทางการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน
– เกศษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบ เศรษฐกิจพอเพียง
– หลักการเกษตรอินทรีย์
– พืชศาสตร์
– ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
– ดิน
– คุณสมบัติกายภาพของดิน
– ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
– ตัวอย่างข้อสอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
– ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top